Strona główna

Ankieta

Aktualności w IKF ON

Portal filmowy "Pociąg" online

Kontakt

Deklaracja dostępności

Zasady odsyłania filmów

Przesyłki pocztowe dla ociemniałych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159, ze zm.) , art. 30, 56,

 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych, organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. nr 167, poz. 1753, ze zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. nr 5, poz. 34, ze zm.). przesyłki te są zwolnione z opłaty pocztowej.

Art. 3. poz. 17, Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe:

Przez przesyłkę dla ociemniałych rozumie się przesyłkę o masie do 7000g, zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości,

Art. 30.

 1. Operator ustala wysokość oraz sposób uiszczania opłat za usługi pocztowe, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. Wysokość opłat może być uzależniona w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki.

 2. Przesyłka będąca przesyłką dla ociemniałych nadana przez:

  1. osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej "osobą niewidomą lub ociemniałą", i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,

  2. bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,

  3. osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym - jest zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, o którym mowa w art. 51 ust. 4. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. Jako przesyłki dla ociemniałych mogą być nadawane: listy zwykłe, listy polecone, listy wartościowe, paczki pocztowe i paczki pocztowe z podaną wartością. Przesyłki ociemniałych mogą być nadawane jako priorytetowe po warunkiem uiszczenia opłaty równej różnicy między opłatą za przesyłkę ekonomiczną danego rodzaju i masy a przesyłką priorytetową tego samego rodzaju i masy. Dopuszczalna masa - 7000 g.

 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określą, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w ust. 2, kierując się zasadą zapewnienia jak najszerszego i równoprawnego dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr kultury.

Dokumenty do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) I MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2) z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 226) Word

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) I MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2) z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 226) pdf

SYMBOL OZNACZENIA PRZESYŁEK DLA OCIEMNIAŁYCH (plik graficzny do pobrania)

 1. Znak graficzny powinien być koloru białego na czarnym tle.

 2. Wymiary znaku powinny wynosić 52 mm x 65 mm, ewentualnie z opisem Przesyłka dla ociemniałych wolna od opłaty pocztowej

Copyright (c) 2021 defacto.org.pl